Home

Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej UMCS oraz kwartalnik „Kultura i Wartości” (http://journals.umcs.pl/kw) zapraszają do  udziału w konferencji naukowej „Kryzys wartości?”, która odbędzie się na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie w dniach 9-10 listopada 2017.

W ramach konferencji chcemy podjąć dyskusję nad współczesnymi przesunięciami i innymi przemianami w sferze wartości – których przejawy możemy obserwować w aktualnych wydarzeniach . Zarazem chcemy postawić i rozważyć ogólniejsze, teoretyczne pytanie o to, w jakim sensie można dziś w ogóle mówić o kryzysie wartości. Czy to one same znalazły się w kryzysie, czy też może tyko ich określona interpretacja?

Opłata konferencyjna wynosi wynosi 300 zł i obejmuje przerwy kawowe, uroczystą kolację oraz dwa obiady.  W ramach tej opłaty organizatorzy zapewniają również – po pozytywnym przejściu procedury recenzyjnej – publikację artykułów pokonferencyjnych w punktowanym czasopiśmie online „Kultura i Wartości” (7 pkt). W szczególności zapraszamy do przysyłania tekstów opracowanych w języku angielskim.  Teksty artykułów powinny być przysłane na adres redakcji w terminie do 15 grudnia 2017.

Prosimy o przysyłanie zgłoszeń w terminie do 15 października 2017 na adres: leszek.kopciuch@poczta.umcs.lublin.pl

pobierz formularz_zgloszenia_udzialu_w_konferencji_kryzys_wartości

Informacja o zakwalifikowaniu zgłoszonych referatów zostanie przekazana w dniu 20 października. Wtedy zostanie też podany numer konta, na które należy dokonać opłaty konferencyjnej.